Klachtenregeling

Wij doen onze uiterste best u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over de behandeling of de manier waarop onze medewerk(st)er met u omgaat. Wij stellen het zeer op prijs als u ons hiervan op de hoogte stelt. In eerste instantie voor uzelf, maar ook in het belang van andere patiënten en het waarborgen van de kwaliteit binnen onze praktijk.

Wij nemen uw klacht serieus en bespreken het graag met u.

Als patiënt kunt u op de volgende manieren uw klacht uiten:

Het bespreken van de klacht met de podotherapeut

Wij raden u aan om uw klacht eerst te bespreken met uw podotherapeut. U kunt een email sturen naar: info@podotherapie-uden.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om uw klacht bespreken. Wilt u uw klacht liever mondeling of telefonisch bespreken dan kan dat natuurlijk ook altijd.

Als u uw klacht liever niet rechtstreeks wilt melden, dan kunt u iemand uit uw omgeving vragen met u mee te gaan. U kunt ook contact opnemen met Zorgbelang Nederland via de website http://www.zorgbelang-nederland.nl of telefonisch 030-299 1970.

Klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici

Komt u er niet uit met uw podotherapeut? Dan kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici. Ook is het mogelijk om schriftelijk een klacht in te dienen. De procedure voor het indienen van een klacht bij het Klachtenloket Paramedici staat hieronder beschreven. Bij de klachtafhandeling kan de Patiënten Advies Commissie (PAC) van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten betrokken worden. De PAC bestaat uit een aantal podotherapeuten die aangesloten zijn bij de NVvP. Aan het behandelen van uw klacht zijn voor u als ‘klager’ geen kosten verbonden.

Procedure indienen klacht bij het Klachtenloket Paramedici

Wat gebeurt er als u een klacht indient bij het Klachtenloket Paramedici?

U ontvangt per email een ontvangstbevestiging van het klachtenloket. De klachtenfunctionaris bekijkt of uw klacht bij het Klachtenloket Paramedici in behandeling genomen kan worden. Het Klachtenloket Paramedici kan alleen helpen bij podotherapeuten die zijn geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Ook moet de podotherapeut over wie u klaagt lid zijn van de beroepsvereniging. De podotherapeuten die werkzaam zijn bij Podotherapie Bremer voldoen aan beide criteria. Uw klacht mag niet gaan over een schadevergoeding. Binnen ongeveer twee weken na ontvangst van uw bericht krijgt u antwoord van de klachtenfunctionaris van het Klachtenloket Paramedici.

Kan uw klacht niet door het Klachtenloket Paramedici in behandeling worden genomen, dan wordt u zo goed mogelijk geïnformeerd over andere mogelijkheden die er zijn.

Wordt uw klacht wel bij het Klachtenloket Paramedici in behandeling genomen dan zal de klachtenfunctionaris telefonisch contact met u opnemen. U krijgt informatie over de procedure en u kunt uw klacht waar nodig toelichten. Besproken wordt ook of de podotherapeut op de hoogte is van de klacht en/of u toestemming geeft de podotherapeut op de hoogte te brengen van de klacht. U wordt gevraagd dit schriftelijk te bevestigen, u ontvangt daarvoor een formulier ter ondertekening. Geeft u toestemming om de klacht voor te leggen aan de podotherapeut dan neemt de klachtenfunctionaris daarmee contact op. De podotherapeut ontvangt een kopie van uw klacht. De podotherapeut heeft twee weken de tijd schriftelijk op uw klacht te reageren. De klachtenfunctionaris zal vervolgens proberen door bemiddeling tot een oplossing te komen voor u en de podotherapeut. Bij de klachtafhandeling kan de klachtenfunctionaris de Patiënten Advies Commissie (PAC) van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten betrekken.

Als bemiddeling door de klachtenfunctionaris in afstemming met de PAC niet heeft geleid tot een oplossing, dan kan de klacht voor behandeling worden doorgegeven aan de Klachtencommissie Paramedici.

Voor de behandeling van de klacht door de klachtencommissie verzamelt de klachtenfunctionaris namens de klachtencommissie alle informatie die nodig is. Het kan zijn dat u bijvoorbeeld wordt gevraagd om meer informatie te geven over de feitelijke gang van zaken. Of het kan zijn dat de klachtencommissie informatie nodig heeft van andere betrokkenen of van externe deskundigen. U kunt de verzamelde stukken inzien; degene over wie u klaagt kan dat eveneens. Alle gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld volgens een vaste procedure. Van de uitspraak van de klachtencommissie worden u en de podotherapeut over wie u heeft geklaagd op de hoogte gesteld. Na behandeling van uw klacht, kan de klachtencommissie aanbevelingen doen aan de podotherapeut over wie u heeft geklaagd.

Wanneer wordt een klacht beëindigd?

De ingezette procedure van klachtbehandeling wordt beëindigd wanneer

  • u uw klacht schriftelijk intrekt voordat de bovengenoemde procedure daadwerkelijk in gang is gezet
  • als na bemiddeling of overleg blijkt dat u instemt met de afhandeling van de klacht door de podotherapeut
  • u heeft aangegeven het niet eens te zijn met de uitkomst van de klachtafhandeling. Vervolgens kunt u bezien of u uw geschil met de podotherapeut wilt voorleggen aan de Geschillencommissie