Betalingsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid
Onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle overeenkomsten tussen patiënt en podotherapeut, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt verstrekt op uw verzoek. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
Wanneer u zich laat behandelen door een van onze specialisten ontstaat een zogenaamde behandelovereenkomst. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen patiënt en behandelaar.

2. Betaling
Behandelingen die vanuit de zorgverzekering vergoed worden, zullen door ons rechtstreeks gedeclareerd worden bij uw zorgverzekering. De overige facturen worden rechtstreeks aan de betreffende patiënt gefactureerd, tenzij dat van tevoren duidelijk anders afgesproken is (bijvoorbeeld werkgever/verzorgers etc.). Patiënten worden zelf verantwoordelijk gehouden voor een tijdige betaling van de factuur.
Bij betalingen via overschrijving wordt een betalingstermijn gehanteerd van 14 dagen. Indien de patiënt in gebreke blijft wordt het recht behouden om incassomaatregelen te nemen. De kosten hiervan komen van de patiënt.
U kunt geen rechten ontlenen aan de door ons verstrekte informatie voor wat betreft vergoedingen van zorgverzekeringen. Wij adviseren u dan ook zelf de polisvoorwaarden te raadplegen voor de actuele voorwaarden.

3. Annulering
Gemaakte afspraken, mondeling dan wel telefonisch, kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd of verzet worden. Bij te laat annuleren worden de kosten van een verzuimde afspraak in rekening gebracht.
Door patiënten geplaatste bestellingen (zolen/ortheses etc.) kunnen binnen 24 uur na de bestelling kosteloos geannuleerd worden. Na deze periode is het productieproces al in gang gezet en dient de patiënt alle gemaakte kosten te vergoeden. Mondelinge toestemming na het onderzoek, waarbij u akkoord gaat met het vervaardigen van hulpmiddelen is geldend.

4. Restitutie
De podotherapeut heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. verplicht zich tot het handelen naar zijn beste kunnen. Er kan geen garantie worden gegeven over het effect van de therapie. Eventuele klachten kunt u voorleggen aan de behandelende podotherapeut. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft geen recht op restitutie of vrijstelling van betaling. Aanpassingen van zolen/ortheses binnen 1 maand (of tot de eerste controleafspraak) na aflevering vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht.

5. Klachtenregeling
Mochten er klachten zijn dienen deze allereerst met de behandelende podotherapeut te worden besproken en zal er een oplossing worden gezocht. In voorkomende gevallen kunnen klachten verder behandeld worden door de hiervoor bestemde klachtencommissies volgens de door de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten opgestelde klachtenregeling. Zie klachtenregeling Podotherapie Bremer.