Betalingsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen patiënt en podotherapeut, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt verstrekt op uw verzoek. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

2. Betaling

Alle diensten en leveringen worden direct aan de zorgverzekering gefactureerd, tenzij dat van te voren duidelijk anders afgesproken is, of er geen vergoeding vanuit de zorgverzekering komt. Patiënten worden in die gevallen zelf verantwoordelijk gehouden voor een tijdige betaling van de factuur.

Bij betalingen via overschrijving wordt een betalingstermijn gehanteerd van 14 dagen. Indien de patiënt ingebreke blijft wordt het recht behouden om incassomaatregelen te nemen. De kosten hiervan komen voor rekening van de patiënt.

Wanneer de zorgverzekeraar niet alle kosten dekt, wordt de factuur met het restbedrag naar de patiënt verzonden.

3. Annulering

Gemaakte afspraken, mondeling, telefonisch dan wel per e-mail, kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd of verzet worden. Bij te laat annuleren worden de kosten van een verzuimde afspraak in rekening gebracht.

Bestellingen voor zolen, slippers, ortheses enz. kunnen binnen 24 uur na de bestelling kosteloos worden geannuleerd. Na deze periode is het productieproces in gang gezet en dient de patiënt alle gemaakte kosten te vergoeden. Mondelinge toestemming na het onderzoek, waarbij u akkoord gaat met het vervaardigen van hulpmiddelen is geldend.

4. Restitutie

De podotherapeut heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. De podotherapeut verplicht zich tot het handelen naar zijn beste kunnen. Er kan geen garantie worden gegeven over het effect van de therapie. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft geen recht op restitutie of vrijstelling van betaling. Eventuele klachten kunt u voorleggen aan de behandelende podotherapeut.

5. Klachtenregeling

Mochten er klachten zijn, dan dienen deze allereerste met de behandelend podotherapeut besproken te worden en zal er gezocht worden naar een oplossing. Mocht de klacht niet naar tevredenheid opgelost worden, dan kunnen klachten verder behandeld worden door de hiervoor bestemde klachtencommissies volgens de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten opgestelde klachtenregeling.